Konfirmation
Hvert år efter sommerferien er der inden undervisningens begyndelse indskrivning af nye konfirmander. Dåbsattest/navneattest medbringes. Tidspunktet offentliggøres her på hjemmesiden og i kirkebladet.

Hvis man ikke er døbt, men gerne vil konfirmeres, skal man døbes inden konfirmationen. Hvis man ikke er helt sikker på, om man vil konfirmeres, er man også velkommen til at deltage i undervisningen.

Du kan læse mere her:
Sådan foregår konfirmation
Den Danske Folkekirkes Konfirmationsritual (PDF-fil)
Læs mere om konfirmation på www.folkekirken.dk
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.