top of page
nr-asmindrup-kirke-wff-2021-ude.jpg

Kirkegården ved Nørre Asmindrup Kirke

Nørre Asmindrup Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Nørre Asmindrup Kirke

Gravsteder på kirkegården ved Nørre Asmindrup Kirke

 

  • Anlæggelse af gravsted betales efter tidens takst

  • Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden

  • Fredningsperioden er 30 år for kister og 10 år for urner

 

Gravstedsejeren kan vælge selv at vedligeholde gravstedet eller træffe aftale med graveren om renholdelse af gravstedet – mod betaling en gang årligt efter tidens takst. Man kan også få vedligeholdelsen af gravstedet overtaget af kirkegården for den samlede tid for hvilken brugsretten er erhvervet. Gravstedet betegnes da som Legatgravsted.

 

Vejledning vedrørende gravsteder

Efter begravelse/nedsættelse af urne påtager kirkegården sig at fjerne visne buketter og kranse fra gravstedet. Buketter, kranse og lignende må ikke lægges på græs-arealer.

 

Senere, når gravstenen er valgt og opstillet, kan graven anlægges og tilplantes efter de pårørendes ønske. Kirkegården er gerne behjælpelig hermed.

Betaling herfor sker efter tidens takst. Ralsten(småsten) skal købes af kirkegården.

Ved senere begravelser, hvor gravstedet allerede er i brug, vil genetablering af gravsted være for gravstedsejerens regning.

Renholdelse, plantning af blomster og grandækning af gravstedet udføres efter aftale i henhold til kirkegårdens takster og bestemmelser. Aftale om oprettelse af legat til vedligeholdelse af gravsted finder sted ved henvendelse til graveren.

 

Anskaffelse af gravsted m.m.

De fleste mennesker kommer en eller flere gange i deres liv ud for at skulle tage stilling til de praktiske forhold omkring begravelse, kirkegård, gravsted mv. - enten ved et familiemedlems eller en nær vens død, eller når man ønsker at ordne forholdene omkring sin egen begravelse.

Der skelnes mellem to former for gravsteder, nemlig »traditionelt gravsted« eller »fælles gravsted«.

1. Traditionelt gravsted
Til hvert traditionelt gravsted udstedes et gravstedsbrev af kirkeværgen, hvorpå det anføres, hvem der har brugsretten, og hvem der er begravet i gravstedet. Gravstedsbrugeren kan vælge at vedligeholde gravstedet selv, eller træffe aftale med graver eller kirkeværge om renholdelse af gravstedet mod betaling en gang årligt efter en takst, der er godkendt af provstiudvalget. Gravstedsbrugeren kan også få vedligeholdelsen af gravstedet overtaget af kirkegården for den samlede tid, for hvilken brugsretten er erhvervet. Gravstedet betegnes da »legatgravsted«. Denne vedligeholdelsesordning betales med et engangsbeløb, kirkeværgen udsteder en kontrakt, og beløbet opkræves af stiftsøvrigheden.

Gravstedsbrugeren er med hensyn til benyttelse og vedligeholdelse af gravstedet undergivet bestemmelserne i den til enhver tid gældende vedtægt for kirkegården. Denne vedtægt forefindes hos kirkeværgen og graveren.

Der er to afdelinger med traditionelle gravsteder, afd. GL og afd. NY. Afd. GL er den gamle kirkegård omlkring kirken. Afd. NY er den nyere afdeling mod nord, mod præstegårdshaven. I disse to afdelinger kan man frit vælge, om man ønsker kiste- eller urnebegravelse, man kan også, inden for vedtægtens rammer, anlægge gravstedet efter eget ønske.

2. Fællesgravsted
I de senere år er fællesgrave blevet mere almindeligt i kraft af ændrede vaner og skikke i befolkningen. Vedligeholdelsen af disse gravsteder betales med et engangsbeløb, ligesom med legatgravstederne, til stiftsøvrigheden.

Man kan i fællesgravområdet vælge mellem følgende:

  1. Urne nedsat uden marketing.

  2. Urne nedsat i græsplæne med en mindre skråtstillet sten.

  3. Kiste nedsat i græsplæne med en mindre skråtstillet sten.

  4. Urne nedsat i græsplæne med en mindre fladtliggende sten i græsset. Denne afdeling er inddelt i flere områder omkranset af hække.


Menighedsrådet har ønsket, at afdelingerne med fællesgrave skal have en vis ensartethed, derfor gælder følgende servitutter:

1. Afd. UK indeholder anonyme fællesgrave uden særskilt markering. Urnen nedsættes i græsplænen ved billedhugger Ole Kristensens monument »Livets Træ«.
• Tid og sted for nedsættelsen offentliggøres ikke, og finder sted uden familiens deltagelse. Der udstedes intet gravstedsbrev, men opkræves som ved urnegravsted. På denne afdeling må der ikke opsættes gravsten. Blomster og kranse skal lægges ved monumentet, ikke på græsset.

2. Afd. UR indeholder urnegravsteder, hvor urnerne er nedsat i græsplænen. Stenen på graven må højst have et mål på 50 x 60 cm, og skal være skråtstillet. Der må indrettes et mindre bed foran stenen på max. 50 x 25 cm til blomster, som ikke må overstige stenens højde. Der udstedes gravstedsbrev og vedligeholdelseskontrakt.

3. Afd. KI indeholder kistegravsteder, hvor kisterne er nedsat i græsplænen. Stenen på graven må højst have et mål på 50 x 60 cm, og skal være skråtstillet. Der må indrettes et mindre bed foran stenen på max. 50 x 25 cm til blomster, som ikke må overstige stenens højde. Der udstedes gravstedsbrev og vedligeholdelseskontrakt.

4. Afd. VE indeholder urnegravsteder, hvor urnerne er nedsat i græsplænen. Stenen på graven skal være en liggesten af granit og have målene 60 x 45 cm. Stenen skal være flinthugget med indhuggede bogstaver. Glatpolerede sten og bronzebogstaver må ikke anvendes. Stenen nedlægges efter aftale med graveren.

  • Stenens overflade skal være i niveau med græsplænen. Man må gerne lægge blomster og kranse på stenen, men ikke på græsplænen. Blomster må ikke anbringes i vaser, kræmmerhuse eller lignende. Der udstedes gravstedsbrev og vedligeholdelseskontrakt.


Fredningsperioder
Fredningsperioden for kistegravsteder er 30 år, og for urnegravsteder 10 år. Gravstedet er gratis i den første fredningsperiode for medlemmer af folkekirken bosat i, eller med tilknytning til Nr. Asmindrup kirkesogn. Der kan altid erhverves et gravsted med to gravpladser. Ved ny begravelse i allerede eksisterende gravsted, skal der betales for en fornyelse af fredningstiden op til en hel fredningsperiode. Kirkeværgen vil kunne give oplysninger om taksten herfor. Taksterne reguleres årligt, og er underlagt provstiudvalgets tilsyn. Det bemærkes, at betalingsordningerne for folk, der ikke er medlemmer af folkekirken, er højere end for folkekirkemedlemmer.

 

Generelt

For kistebegravelser er fredningstiden 30 år (almindelige fyrretræskister).
For jern, zink eller hårdttræskister er fredningstiden mindst 60 år og beløbet for vedligeholdelse i hele fredningstiden skal indbetales ved oprettelse af gravstedet.

 

For nedsatte urner er fredningstiden 10 år.

NB! Urner skal være udført i let forgængeligt materiale.

 

Det bemærkes, at betalingsordningerne for folk, der ikke er medlem af Folkekirken er anderledes end for folkekirkemedlemmer.

 

I henhold til kirkegårdens vedtægt § 17 er enhver, der har erhvervet brugsret til et gravsted, forpligtet til at holde gravstedet i sømmelig og værdig stand. Kirkegårdsvedtægten kan forevises på kirkegårdskontoret.
 

bottom of page