Menighedsrådsmøder og nyt

Menighedsrådsmøderne har siden det nye menighedsråd tiltrådte fundet sted virtuelt på Zoom, hvilket alt desværre tyder på at de vil gøre et godt stykke tid endnu. Da menighedsrådsmøderne jo er offentligt tilgængelige, kan man ved henvendelse på mail til menighedsrådets formand: jytte.fink@gmail.com
modtage et link til overværelse af møderne via Zoom. DAGSORDEN til kommende møde kan også rekvireres hos Jytte Fink: jytte.fink@gmail.com


Kommende menighedsrådsmøder:

  • Torsdag 11.11.2021 kl. 19.00

  • Onsdag 12.01.2022 kl. 19.00

 

Nyt fra Menighedsrådet

 

Afslutningen på sommeren og efterårets begyndelse markerede vi søndag 19. sept. ved høstgudstjenesten og efterfølgende spisning i konfirmandstuen. Inden spisningen fortalte Henrik Pohl om projektet ”LYT til fortællinger fra et tidligere levet liv" som han har været projektansvarlig for.


Som omtalt i den foregående udgave af Kirkebladet, har nulevende familiemedlemmer fortalt om familiegravstederne og deres afdøde slægtninges liv. Ved de pågældende gravsteder er der placeret en QR-kode, som kan scannes med en Smartphone, hvorefter man kan høre fortællingerne. Tag også gerne en folder (ligger i våbenhuset), der fortæller nærmere om projektet og med et kort over kirkegården med angivelse af, hvor QR-koderne er sat op. (Prøv at scanne QR-koden her på siden).
 
Disse fortællinger er selvfølgelig først og fremmest personlige vidnesbyrd om enkelt-personers og familiers liv. Eftersom de personer der fortælles om, har levet deres liv i

– eller i hvert fald har haft en stærk tilknytning til – Nørre Asmindrup sogn, får fortællingerne også en lokalhistorisk dimension, eftersom der i fortællingerne også ofte indgår beretninger om lokaliteter i sognet og det liv der udspillede sig dér.


Båndet til fortiden er vigtigt at have med som en naturlig del af en sognekirkes dna. Lige så vigtigt er det, at der skues fremad og overvejes, hvorledes kirken og kirkens liv kan udvikles. Derfor har menighedsrådet gennem et stykke tid arbejdet med – på et indtil videre indledende stadie – at skitsere en helhedsplan for kirken samt en revideret kirkegårdsplan.

Nye rammer – nye muligheder
Idéen til at udarbejde en helhedsplan udsprang af, at vi i menighedsrådet ønsker at adressere problemer med fugtregulering, varme- og el-styring samt belysning i kirken. Da en effektiv varme- og fugtregulering vil indebære en nyindretning af kirken, hvad angår kirkebænke – for på mest optimal vis at kunne regulere varmen i kirken – så vi i menighedsrådet muligheden for, at få det bedste ud af situationen. Nødvendigheden af at fjerne nogle kirkebænke for at optimere varmestyringen rummer nemlig samtidig chancen for at nyindrette kirkerummet og derved give nye muligheder for at anvende rummet på. Hvis de bagerste bænke blev fjernet og erstattet med løse stole, ville denne del af kirken pludselig rumme masser af nye muligheder…

Som et supplement til søndagshøjmessen kunne nye gudstjeneste- eller andagts-former, der ikke nødvendigvis ville være orienteret op mod prædikestolen, blive en naturlig del af det kirkelige liv i Nørre Asmindrup

I forbindelse med konfirmandundervisning ville en fjernelse af de bagerste bænke også kunne danne rammerne for nye, spændende måder, hvorpå undervisningen kunne finde sted. Hvis man gik skridtet videre og fjernede samtlige bænke i kirken og erstattede dem med løse stole, ville dette give kirkerummet en endnu større fleksibilitet og således give langt bedre muligheder for endnu flere anvendelser af kirkerummet i form af f.eks. kirkekoncerter, hvor publikum eksempelvis kunne sidde i en halvcirkel rundt om en sanger/ musiker – og hvor publikum måske endog, på sangerens/ musikerens foranledning, kunne blive en del koncerten og medvirke som kor.

Det er meget vigtigt for menighedsrådet at understrege, at det centrale i idéen med at nyindrette kirkerummet, hvad angår udskiftningen af kirkebænkene med stole netop er muligheden for at tilpasse indretningen, når det tjener et formål til bestemte lejligheder og i visse sammenhænge. Det at bibeholde et traditionelt indrettet kirkerum ved højmessen og ved kirkelige handlinger vejer dog lige så tungt for menighedsrådet. De løse stole vil således nok oftest blive stillet op på rækker på helt traditionel vis på samme måde som kirkebænkene, men selv her vil stole fremfor bænke give langt større fleksibilitet i forhold til deltagerantal, og – ikke at negligere – en langt bedre siddekomfort for de fleste.

Der er også indledende overvejelser i gang mht. en revideret kirkegårdsplan.
Et centralt element i denne er at erstatte det tværgående stendige mellem den ”gamle” og den ”nye” del af kirke-gården. Dette ville have en gavnlig effekt mht. at reducere fugt i kirken og således være godt for kirkens murværk, eftersom et sådant græsstykke mellem de to niveauer på kirkegården ville være med til at affugte kirken.

Desuden arbejdes der også på at klarlægge, hvordan kirkegården på længere sigt kan få et mere harmonisk udtryk, hvilket bliver mere og mere aktuelt i takt med, at flere og flere gravstedspladser ligger ubrugte hen. I den forbindelse aflagde landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen for nylig Nørre Asmindrup Kirke et besøg, hvor hun sammen med menighedsrådet var på kirkegårdsvandring. Her rådgav hun om, hvordan vi mere konkret kunne arbejde videre med vores idéer om, både hvorledes kirkegårdens overordnede indretning, og hvordan f.eks. ændringer i beplantninger, m.v. på områder, hvor der ikke er gravsteder, kan bidrage til et mere harmonisk udtryk. Alle vores overvejelser omkring såvel nyindretningen af kirkerummet som en revideret kirkegårdsplan er endnu på et indledende stadie, da planernes gennemførelse vil forudsætte godkendelser og tilladelser fra forskellige instanser.

Endelig vil vi allerede nu gøre opmærksom på afholdelsen af den kirkelige festival “Himmelske Dage” i Roskilde i Kristi Himmelfartsferien fra den 26. maj til 29. maj 2022. Himmelske Dage kan med sin blanding af bl.a. debatter, musik og
koncerter samt andagter og gudstjenester bedst beskrives som et kirkeligt folkemøde. Se evt. program, m.v. på www.himmelskedage.dk

Jytte Fink
Formand for Menighedsrådet