Menighedsrådsmøder og nyt

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. DAGSORDEN til kommende møde kan rekvireres hos Jytte Fink: jytte.fink@gmail.com


Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag 09.11.2022 kl. 19.00
Onsdag 11.01.2023 kl. 19.00
Der afholdes ikke menighedsrådsmøde i december måned 2022.
Møderne afholdes i konfirmandstuen.

Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Præst og kasserer: Ann Skov Sørensen
Sekretær: Claus R. B. Nielsen
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen
Menigt medlem: Inge Hansen
Menigt medlem: Bjarne Sandø
Suppleant: Anna Herand Vejleskov
Suppleant: Eva Mønsted Jensen


Endvidere er Egon Ib Nielsen tiltrådt som kirkeværge

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET:

Store og små lys i mørket
Som altid med efterårets og vinterens komme, må vi indstille os på at gå en kold og mørk tid i møde. Udover at kulden og mørket som sædvanlig er kendetegnende for årstiden rent bogstaveligt, vil denne beskrivelse også være betegnende for denne efterårs- og vintersæson i overført betydning; dette har vi vist alle allerede nu erfaret.

 

Vi kommer således desværre heller ikke udenom, at den igangværende – og omsiggribende – energikrise med tårnhøje priser på elektricitet og opvarmning til følge, også kommer til at udmønte sig meget konkret i form af at skrue ned for varmen og lyset i og ved kirken. Uanset at flere af disse tiltag er blevet os pålagt, mener vi, at det – i særdeleshed – set i lyset af den nuværende situation er ganske naturligt, at vi som kirke også bidrager til at spare på de knappe og dyre ressourcer, nøjagtigt som det også er bydende nødvendigt for alle andre, det være sig private husholdninger, offentlige og private arbejdspladser, selvstændigt erhvervsdrivende, foreninger, m.v.

Vi synes i menighedsrådet selvfølgelig, ligesom alle andre, at det er meget trist, at vi eksempelvis ikke kan oplyse kirken som vi plejer at gøre – især op til jul, men under hensyntagen til den nuværende situation, mener vi, at det er det rigtige at gøre.
Indenfor i kirken må vi også indrette os efter de nye påbud om energibesparende tiltag denne vintersæson, hvorfor det vil blive nødvendigt at skrue ned for varmen. For at imødegå den fugt, som den reducerede temperatur uvægerligt vil medføre, vil der blive opstillet affugtere.

På trods af – og måske netop set i lyset af – alle de problemer, som denne vintersæson byder på, er der måske mere end nogensinde før brug for kirken som lokalt samlingspunkt og fast holdepunkt, hvilket vi heldigvis ikke er forhindret i at gøre nu,
ligesom det var tilfældet under coronakrisen.

Det helt store lys her i den mørke tid er selvfølgelig julen – og adventstiden, der leder op til denne. Men udover juletiden, er det også vigtigt at huske på – og gøre brug af – alle de andre små, men vigtige lys i mørket, som kirken også altid byder på, såvel før som efter nytår, hvor søndagshøjmessen selvfølgelig altid vil være det faste holdepunkt. Tirsdagskaffe, hver anden tirsdag i ulige uger i præstegården – kl. 09:30-11:00,

er et andet lyspunkt der er værd at huske på.

Nyt tiltag: Kirkegårdskaffe
Fremover vil der være endnu et tilbagevendende arrangement at se frem til: Kirkegårdskaffe.
Det er Nørre Asmindrup Kirkes graver Christina Paaske Holm Hansen, der er idékvinden bag dette fortrinlige initiativ. Den første onsdag i måneden – kl. 10:00 på kirkegården ved graverhuset vil graverteamet – Christina og Jon – byde på kaffe/the og lidt til den søde tand. Christina har tænkt kirkegårdskaffen som en lejlighed til, på en helt uformel facon, at mødes med graverne, høre om arbejdet på kirkegården og, måske lige så vigtigt, blot at få en snak med graverne om stort og småt. Graverteamet glæder sig til, at tage imod besøgende på kirkegården fra og med onsdag den 2. november.

Hilsen fra graverteamet
Christina og Jon har også skrevet lidt om, hvad deres primære opgaver på kirkegården er her i efterårsmånederne og op til jul: Efteråret banker på døren, og vi her på kirke-
gården er gået i gang med at gøre klar til grandækning. Hækkene er klippet, og det sidste ukrudt hakkes, inden der nu skal gran på og gøres klar til jul.
 
Nedgravning af kabel efter kortslutning
Roskilde Stift har givet gravetilladelse, så den nuværende nødstrømsforsyning i form af kablet, der løber – ophængt – på tværs af kirkegården, kan graves ned. Dermed er vi et betydeligt skridt nærmere mht. at få ”normaliseret” elforsyningen til kirken og  graver-bygningen, og dermed få kirkegården til – igen – at tage sig langt pænere ud.
Udgravningen kan dog ikke påbegyndes førend Nationalmuseets kirkearkæologer har haft lejlighed til at undersøge graveområdet for væsentlige arkæologiske bevaringsværdier. Dette undersøgelsesarbejde vil pågå i minimum fem uger før nedgravningen af kablet kan påbegyndes. Såfremt der findes ting af arkæologisk interesse, kan der gå betydeligt længere tid før kabelnedgravningen igangsættes.

Også præstegårdens gårdsplads kommer fremover til at ligne sig selv igen. Som mange sikkert har bemærket, har der det sidste lange stykke tid på gårdspladsen været placeret to campingvogne, der har tjent som midlertidig bolig for præstefamilien, da der er konstateret skimmelsvamp i præstegården. Der er imidlertid nu placeret luftrensere i præstegården, hvilket vi håber på vil afhjælpe problemet.

Endvidere er menighedsrådet i gang med, på et indledende stadium, at undersøge mulighederne for en energirenovering af præstegården, eftersom bl.a. den beskedne grad af isolering gør, at præstegården er uhyre vanskelig – og selvsagt dyr – at opvarme.

De nuværende, og formentlig fremtidige energipriser gør det endnu mere nødvendigt at adressere problemerne med bl.a. isolering og opvarmning, ligesom det – lige så vigtigt – rent miljømæssigt vil være yderst gavnligt at foretage en energirenovering af præstegården.

Indkøb af løvsuger
Menighedsrådet har af Odsherred Provsti fået bevilget penge til indkøb af en ny elektrisk
løvsuger til brug på kirkegårdsarealerne og ved præstegården.Den nye elektriske løvsuger
udmærker sig bl.a. ved, at den, udover dens åbenlyse grønne/miljømæssige fordele, dels vil fremme arbejdsmiljøet for medarbejderne på kirkegården qua løvsugerens støjsvaghed, og dels lette deres arbejde betydeligt, eftersom effektiviteten ved at anvende en ny løvsuger
forøges betragteligt.


Slutteligt vil menighedsrådet ønske alle en
glædelig jul og et godt nytår!


Jytte Fink
Formand for Menighedsrådet