top of page

Menighedsrådsmøder og nyt

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. DAGSORDEN til kommende møde kan rekvireres hos formanden.


Kommende menighedsrådsmøder:

onsdag 08.05.2024 kl. 18.30
onsdag 12.06.2024 kl. 18.30
Ingen ordinære møder i juli.

 

Møderne er offtentlige og afholdes i Nørre Asmindrup Forsamlingshus.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2024

Menighedsrådet afholder Orienteringsmøde tirsdag 14. maj 2024 kl. 17.00.

Mødet afholdes i Nørre Asmindrup Forsamlingshus, Asmindrupvej 34.

 

På mødet fortælles om menighedsrådets arbejde, men vi vil gerne høre dit forslag eller idé for videre udvikling af fællesskabet i vort sogn. Der vil også blive orienteret om det kommende menighedsrådsvalg. Ved at møde op til valgforsamling tirsdag den 17. september 2024, kan du være med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn.


I Nørre Asmindrup Sogn har vi fået bevilget en 2-årig valgperiode (mod tidligere 4 år). Læs mere på menighedsrådsvalg.dk


Sognepræst Ann Skov Sørensen har fået nyt embede i Tømmerup Sogn pr. 1. april 2024. Vi (ca. 90 pers.) afholdte afskedsreception den 22. marts og ønsker Ann og familien alt godt fremover.

       
Ny formand

Menighedsrådsformand Jytte Fink er, efter eget ønske, udtrådt af menighedsrådet pr. 28. februar 2024. Stor tak til Jytte for at yde alt sit bedste for kirken og sognet. Jytte blev nyvalgt til menighedsrådet i 2020 og stillede sig til rådighed fra dag ét som formand. Jytte arbejdede bl.a. med kirkebladet, aktiviteter, præsteansættelsen
i Egebjerg, m.m. og ikke mindst kommunikation med de kirkelige myndigheder med alt hvad det indebærer. Menighedsrådet nykonstituerede sig, hvorved Bjarne Sandø blev valgt til ny formand.

Konstituering pr. 04.03.2024


Formand: Bjarne Sandø
Næstformand: Vagn Andersen
Kasserer: Anna Herand Vejleskov
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen

Kirkeværge: Egon Nielsen

Sekretær:

Claus R. B. Nielsen


Tegningberettigede:

Bjarne Sandø og Vagn Andersen
 

Valg af et evt. kirke- og kirkegårdsudvalg
Udvalget har været lukket siden 2023. Menighedsrådet har besluttet, at udvalgets opgaver varetages i stedet af menighedsrådet.

 

Præstegårdsudvalg, 2 medlemmer:
Bjarne Sandø og Vagn Andersen

Valgbestyrelsesformand: Anna Herand Vejleskov
 

Valgbestyrelsen, 3 medlemmer:
Anna Herand Vejleskov, Bjarne Sandø og Vagn Andersen

se menighedsrådets kontaktliste her
 

Den 15/3-2024 har Menighedsrådet modtaget skrivelse fra biskop over Roskilde Stift Ulla Thorbjørn Hansen med ordlyden:

Konstitueringer under ordinær vakance i Nørre Asmindrup I forbindelse med, at sognepræst Ann Skov Sørensen fratræder sin stilling som sognepræst i Nørre Asmindrup med udgangen af marts, har jeg har i dag foretaget følgende konstitueringer under den ordinære vakance:

Benny Birk Mortensen konstitueres i stillingen som midlertidig deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst til at varetage den gejstlige betjening af Nykøbing Sjælland Arrest svarende til 50% af fuldtidsbeskæftigelse.

 

Anette Sørensen konstitueres i stillingen som midlertidige deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Nørre Asmindrup Pastorat svarende til 50% af fuldtidsbeskæftigelse.

 

Præsternes ansættelse er tidsbegrænset fra 1. april 2024 indtil der er taget stilling til besættelse af stillingen efter endt opslag, og udløber herefter uden yderligere varsel.

bottom of page