Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Indsamling 2016
I provstiet samler vi i år ind til Danmissions Fremtidsbørn. Indsamlingen begynder ved Kristi Himmelfart og løber året ud.
Plakater og omtale vil være at finde i våbenhusene. Tak for hver en gave.

Folkekirkens Mission Ods-Skippinge bankkonto:
0537 - 0000499013

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Søndag d. 1. maj havde vi konfirmation i Nr. Asmindrup
Solen skinnede fra en skyfri himmel og alle 18 konfirmander skinnede om kap med den!

Andrea Højer Jørgensen, Elisa Dahl Kornum,
Emilie Pedersen, Gustav Mulvad Groot,
Klara Dorthea Steen Mikkelsen, Louise Vangedal Jespersen,
Martin Sørensen, Nikolaj Bo Larsen, Mette Bjerring Jensen,
Sebastian Archibald Hornhaver Schiøtz,
Sebastian Thomas Tümmler Andersen,
Victor Jedig Petersen, Mette Jensen Appelkvist,
Malou Helmig Kjærsgaard, Mads Marius Boye Hansen,
Mikkel Vedel Poulsen, Phillip Høgedal, Mathias Lynge Aaquist


Konfirmation den 7. maj 2017

I alt 23 konfirmander går til forberedelse i Nr. Asmindrup i år.
Konfirmationen finder sted i to hold d. 7. maj. På den måde bliver der bedre plads til alle i kirken!

9.30
Nicklas Schmidt Rasmussen, Vig
Maria Claridge Sandberg, Nykøbing Sj.
Emilie Merrald Luther, Nr. Asmindrup
Mathilde Rosvald Jensen, Vig
Sofie Amalie Ester Lissau Andersen, Grevinge
Elisabeth Jentoft Fertin, Nr. Asmindrup
Sarah Brandt Christiansen, Nr. Asmindrup
Emil Grenaa Petersen, Nr. Asmindrup
Casper Bertelsen, Nr. Asmindrup
Victor Gustav Thorsøe, Nykøbing Sj.
Lucas Hilmer Aaquist Jensen, Nr. Asmindrup


11.00
Vibeke Engel Bjørk-Hansen, Nykøbing Sj.
Emma Bodil Rasch, Grevinge
Freja Elisabeth Mortensen, Vig
Maia Dipanjali Skov Sørensen, Nr. Asmindrup
Victoria Drew-Morgan, Højby
Luna Augustesen, Nr. Asmindrup
Sandra Falk Bülow Clausen, Nykøbing Sj.
Emilie Agerbo Crawford, Højby
Tobias Børve Jørgensen, Nykøbing Sj.
Martin Kildegaard Holm, Nykøbing Sj.
I forbindelse med præsteskiftet i Nr. Asmindrup er der foretaget en ændring i stillingsbetegnelsen, idet den nye sognepræst både er præst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat og diakonipræst på provstiplan med 50 % til hver opgave.
Der foregår i disse år en spændende proces, hvor vi i forbindelse med udviklingen i samfundet søger at tilpasse kirken på landet til en virkelighed, som i et vist omfang er præget af centralisering på alle områder og fraflytning. I den forbindelse synes der også at være et stigende behov for et kirkeligt socialt arbejde med etablering af fællesskaber af forskellig art, hvilket i kirkeligt sprogbrug betegnes diakoni.
Da det enkelte sogn ikke kan løfte det diakonale ansvar alene, giver det god mening at etablere et samarbejde herom på provstiplan og finde ud af, hvilke behov der måtte være i dag for diakonalt arbejde i landsogne. Det er dette arbejde, som den nye præst i Nr. Asmindrup skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på.
Da det tidligere hørte med til stillingen at sørge for betjeningen af Amtshospitalet med gudstjenester i kirken og på Sikringen samt besøgstjeneste i de forskellige huse, er der ikke tale om nogen større ændring. Men da Amtshospitalet i tidens ånd er centraliseret bort, har vi set muligheden for at udvikle det diakonale arbejde som en del af Nr. Asmindrup-præstens arbejde, så der stadig kunne være grundlag for at have en præst boende i sognet.
I forhold til embedsvaretagelsen i Vig-Nr. Asmindrup pastorat, bliver den fremtidige fordeling således, at 1/3 af tiden varetager Ann Skov både Nr. Asmindrup og Vig sogne og 2/3 af tiden varetager Annette Berg både Vig og Nr. Asmindrup sogne.

Niels Arnberg, provst
Ods-Skippinge Provsti
Michael Hjortsø, formand for menighedsrådet
Det nye menighedsråd i Nørre Asmindrup sogn besluttede på sit første møde at opstille nogle pejlemærker for sit fremtidige virke. Disse pejlemærker definerer den bredere bane for rådets indsats for kirke, sogn og menighed i de nærmeste år. Pejlemærkerne kan også ses som de overordnede målsætninger for menighedsrådets arbejde, eller om man vil, for rådets mission.
Pejlemærkerne omfatter indtil videre følgende elementer:
- at sikre Nørre Asmindrup kirkes langsigtede overlevelse som kirke for den lokale   menighed
- at sikre og styrke kirkens og sognets selvstændighed
- at sikre den bedst mulige pastorale betjening af sogn og menighed
- at sikre en bred kommunikation med og inddragelse af menigheden i kirkens aktiviteter
- at øge digitaliseringen i kirkens og sognets kommunikationer
- at støtte en grøn og bæredygtig ressourceanvendelse
- at bidrage til en modernisering af kirkens image og aktiviteter med respekt for traditionerne
- at sikre en god og rettidig forvaltning af sognets aktiver, personale og aktiviteter.
Vi ser disse pejlemærker som en organisk helhed, der løbende kan tilpasses og suppleres efter behov og i lyset af udviklingen i sogn og samfund. Som jeres repræsentanter i sognets forvaltning modtager vi meget gerne input fra menigheden om pejlemærkerne eller andre emner, så vi kan sikre den bedst mulige platform for indsatsen for vores sogn.
Kirkefilm 2017: ”A Serious Man”
Lørdag den 4. marts kl. 14.00-17.00
Ods- og Skippinge Provsti indbyder til "Kirkefilm" i Vig Bio. I år er valget faldet på Joel og Ethan Coens "A Serious Man" fra 2009.
Tilmelding til Odsherred Provsti på tlf. 5991 9006 eller mail aas@km.dk senest 2. marts 2017.
Deltagerbetaling er kr. 50 for film, kaffe/kage samt foredrag.


Læs mere om filmen ved at klikke her ...

Hilsen fra kirkeministeren
En sommerdag i Nr. Asmindrup
D. 18. juni får vi i samarbejde med Trundholm lokalhistoriske forening, besøg af forfatter, tidligere kaptajn i Frelsens Hær og senere skoleinspektør, Samuel Frederiksen, hvis slægt voksede op på Egebakkegård i Skaverup.
Med tale, sang og musik vil han levendegøre især de lokale berøringsflader i hans nyudkomne bog.

Det bliver en spændende dag med gudstjeneste, musik, frokost, foredrag og rundvisning, så sæt allerede kryds i kalenderen nu!


Formiddagskaffe i præstegårdenFolkekirkens mission
SKOLER I CENTRALAFRIKA
For hundredetusindevis af børn i Centralafrika er det at komme i skole enten en stor udfordring eller en total umulighed. Den centralafrikanske befolkning har de senere år lidt under borgerkrig, og der er fare for, at en hel generation er tabt på gulvet, fordi de er blevet nægtet retten til at lære at læse og skrive.
Folkekirkens Mission i Ods og Skippinge provsti har i år valgt, at det indsamlede beløb skal gå til at støtte Mission Afrikas arbejde med at sende børn i skole i Centralafrika. Den lokale indsamling løber fra Kristi himmelfartsdag den 25. maj til 31. december 2017. Beløb kan indsættes på provstiets indsamlingskonto 0537 - 0000499013.
Læs mere ved at klikke her ...
Lutherår
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser om kirke og kristendom op på kirkedøren i Wittenberg – og satte gang i en omfattende reformation af kirken. Reformen bredte sig hurtigt, også til Danmark og fik indflydelse på både kirken, skolen og staten.

Også kirkerne i Odsherred vil fejre reformationsjubilæet, med foredrag, debat, teater, musik, studiekredse, gudstjenester, frokoster, middage, kager…. Alle er velkomne til det hele, hvor det end foregår.

For mere information - se foldere herom i kirken.

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2