Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Michael Hjortsø, formand for menighedsrådet
• Nørre Asmindrup sogn har fra provstiet fået udmeldt sit budget for 2018. Vi har næste år et driftsbudget på ca. 1,4 mio. kr. at gøre godt med. Det svarer nogenlunde til driftsbudgettet for indeværende år. Midlerne anvendes til drift og vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård med konfirmationsstue. De største poster på budgettet er som sædvanlig lønninger til kirkens personale, udgifter til lys og varme samt reparation og vedligeholdelse. Herudover har sognet fået et mindre beløb på ca. 130.000 kr. til anlægsudgifter i 2018. De skal anvendes til maling af vinduerne i kirken, nye hynder på kirkebænkene, en ny printer til kontoret og til hegn ved præstegårdshaven.


• Herudover har provstiudvalget, som er den bevilligende myndighed, stillet sig positivt overfor at bistå med finansieringen af flere større projekter, herunder en ny og bedre belysning i kirken, udskiftning af det gamle køkken ved præstegårdens konfirmandstue og maling af kirkebænkene.


• Menighedsrådet arbejder endvidere med et projekt vedrørende etablering af en varmepumpe i kirken for at afhjælpe nogle af de kulde- og fugtproblemer, som vi oplever i kirkerummet. Finansieringen af projektet er på plads via en energisparepulje i provstiet. Projektet kræver dog også involvering af både stiftet, Nationalmuseet, kirkeministeriets energikonsulent og den kgl. bygningsinspektør. Vi fornemmer dog en overordnet positiv indstilling til projektet og håber inden alt for længe at kunne komme videre med sagen.


• Menighedsrådet har bemærket, at der tilsyneladende er skader med nedbrydning af træet i vores spændende altertavle (som kan ses på fotoet fra høstgudstjenesten her på siderne). Menighedsrådet har taget kontakt til Nationalmuseet med henblik på at få museets vurdering af skaderne på altertavlen og rådgivning om eventuel reparation. Hvis skaderne er så alvorlige, at altertavlen må nedtages for reparation, skal vi vænne os til at se på en anden altertavle i reparationstiden.
Heldigvis har vi en anden altertavle i reserve, som tidligere har været anvendt.


Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 7. november, tirsdag den 5. december samt tirsdag den 2.januar 2018 - alle møder begynder kl. 19 i konfirmandstuen.


Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Konfirmation den 6. maj 2018

Konfirmationen vil muligvis finde sted i to hold - afhængigt af antallet af konfirmander. På den måde bliver der bedre plads til alle i kirken!

Der var konfirmandindskrivning tirsdag d. 15. august, men det kan nås endnu!
Kontakt Sognepræst Ann Skov Sørensen: mailto:anss@km.dk eller tlf. 26135939

Den ugentlige undervisning begynder d. 3. oktober og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45.

Konfirmationen i 2018 finder sted d. 6. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af konfirmander


De to sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arrangerede møder, også på tværs af sognegrænserne.
Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 20.

Kirkebilen bestilles senest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.
Nyheder

Der er ikke oprettet nyheder endnu

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.