Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 var der konfirmandindskrivning.
Vi mødtes i kirken til en kort gudstjeneste og information om forløbet. Kirken var vært ved en kop kaffe med kage.
Ved tilmelding til konfirmation, kontakt snarest muligt Ann på mailadressen Anss@km.dk eller tlf. 26135939
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag og vi begynder d. 10. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Og her er så årets glade konfirmander

Søndag den 5. maj havde vi tre konfirmationsgudstjenester i træk i vores lille kirke. Herunder fotos af konfirmandholdene 2019 (fotograf: Tom Keller Bruun).
Alle konfirmanderne ønskes hjertelig tillykke!Vi lever - på trods af alle forventninger om det modsatte - i usædvanlige og utrygge tider. Truslen mod liv og helbred for os selv og vores kære er blevet meget nærværende med den pludselige trussel fra corona-virussen. Men midt i alle trængsler og al usikkerhed må vi ikke glemme vores faste støttepunkter og den glæde og det livsmod de giver: Solen skinner - også oven over skyerne; vi har vores familier og vores netværk; og vi har kirken, troen og ordet! Det vil alt sammen hjælpe igennem en vanskelig tid.
Som bekendt har kirkerne siden midt i marts været lukket for gudstjenester og andre offentlige arrangementer. Uopsættelige og private kirkehandlinger som dåb, vielse og bisættelse eller begravelse kan stadig gennemføres med en meget begrænset deltagerkreds. Se kirkens hjemmeside på www.nrasmindrupkirke.dk og kontakt i givet fald præsten. Præsten er også altid klar til en samtale eller et trøstens ord efter behov. Ved redaktionens slutning var det stadig usikkert i hvilket omfang de sundhedsmæssige foranstaltninger vil blive ved at påvirke kirkelivet i vores - og alle andre - sogne.
De planlagte konfirmationer i maj måned 2020 i Nørre Asmindrup kirke er blevet flyttet til den 30. august 2020.


Kommende kirkelige aktiviteter i Nørre Asmindrup Kirke

Landets kirker er nu igen åbne for offentligheden og for kirkelige arrangementer – dog med betydelige begrænsninger i forhold til situationen før corona-krisen.
Indtil videre må der kun deltage 19 personer foruden personalet i gudstjenester og andre arrangementer inde i Nørre Asmindrup kirke. I den første tid vil kirken dog være lukket for offentlig adgang, ligesom kirkelige arrangementer vil være aflyst fra den 25. maj til og med den 12. juni på grund af reparationsarbejder i kirken.
Gudstjenesten 1. pinsedag (den 31. maj 2020) er derfor aflyst. Der henvises til gudstjenesten samme dag kl. 10.30 i Vig kirke.
Den planlagte friluftsgudstjeneste på plænen foran Nørre Asmindrup kirke 2. pinsedag (den 1. juni 2020) aflyses fordi forsamlingsforbudet på offentlige arealer på mere end 10 personer stadig formodes at gælde den 1. juni. Der vil formentlig blive holdt gudstjeneste 2. pinsedag i Vig kirke. Der henvises til oplysninger herom på www.vigkirke.dk.
Fra søndag den 14. juni vil der blive fejret gudstjeneste i Nørre Asmindrup kirke i overensstemmelse med gustjenesteplanen offentliggjort i kirkebladet (tilgængeligt her på hjemmesiden), dog stadig med de forsamlingsrestriktioner som er gældende på de pågældende tidspunkter.
Befrielsesmindestenen i kirkediget
Viggo Akselbo, træsko- og tøffelmager samt landpostbud fra Nørre Asmindrup (Svinninge) og mangeårigt medlem for Det Radikale Venstre af Nørre Asmindrup sogneråd i tiden fra løsrivelsen fra Vig i 1924 fortalte i 1952 i Holbæk Amts historieannaler om befrielsesmindestenen i kirkegårdsdiget ved Nørre Asmindrup kirke.

Læs Viggo Akselbos beretning ved at klikke her ...

Klik her for at forstørre billedet ...
Konfirmationsdatoer
De planlagte konfirmationer i maj måned har vi jo under indtryk af corona-krisen og regeringens tiltag for begrænsning af smitterisikoen måtte udsætte. Konfirmationerne vil i år finde sted d. 30.8.2020 kl. 9.30 og kl. 11.00 i Nørre Asmindrup kirke. Heldigvis har vores konfirmander taget udsættelsen i stiv arm! Man siger jo også, at forventningens glæde er den største…
Krig og fred, kirke og corona
Vi mindes befrielsesdagen i 1945 med en artikel, et fotografi fra modtagelsen i København af Den Danske Brigade, netop ankommet fra Sverige, samt et optryk af det hyrdebrev, som landets biskopper på daværende tidspunkt udsendte til kirkefolket og menighederne i det ganske land.

Læs hele artiklen og se billederne ved at klikke her ...
Ny bibeloversættelse
Ny bibeloversættelse på nudansk
Bibelselskabet udgav den 20. marts 2020 en ny oversættelse af hele Bibelen. Bibelen 2020 findes både som trykt bog, som e-bog og som lydbog. Bibelen 2020 er en ny oversættelse, hvor flow og forståelse er i fokus. Det er en målsprogsorienteret oversættelse, hvor målsproget er nudansk - det sprog vi taler med hinanden, mundret og velegnet til højtlæsning. Bibelen 2020 har været næsten 20 år undervejs. Den er oversat fra grundsprogene af eksperter i hebraisk og græsk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk. I processen har over 500 mennesker rundt om i hele Danmark læst med og givet respons på oversættelsen.
Hvad skal vi med en ny oversættelse? Der er en del ord og begreber, der har fået en anden betydning, siden den autoriserede oversættelse af Bibelen udkom i 1992. Generalsekretær i Bibelselskabet, Birgitte Stoklund Larsen, siger om den nye oversættelse: ”De bibelske fortællinger er grundfortællinger i vores kultur. De skal selvfølgelig være tilgængelige, så de kan læses og forstås af moderne mennesker og opleves som stadig vedkommende og relevante. I Bibelen 2020 taler Gud moderne dansk. Kan Gud det? Selvfølgelig. Gud taler det sprog, vi taler”
Kirken og corona-virus
Tiltag for at begrænse smittefaren

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken. Alle aktiviteter i de kirkelige rum, herunder gudstjenester er derfor aflyst, foreløbig frem til 14. april.

Læs resten af artiklen ved at klikke her ...
Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Brug modtagernummer 15876.
Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.