Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn

Hvis du går i 7. klasse og gerne vil gå til konfirmandforberedelse i Nr. Asmindrup skal du kontakte Ann Skov Sørensen på mobil: 26135939/mail: ANSS@KM.DK.

Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag 14.15-15.45 og vi begynder d. 22.9.2020.

Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.

Læs mere om konfirmation på: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Det nye menighedsråd takker de afgående medlemmer for deres indsats i de sidste fire år.
Michael Hjortsø har stillet sig til rådighed for at udarbejde det kommende kirkeblad, hvilket det nye menighedsråd sætter stor pris på.

Menighedsrådet afholdt konstituerende møde d. 17.11.2020 og posterne blev fordelt således:

Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Kontaktperson: Claus Richard Bernhard Nielsen
Sekretær: Inge Hansen
Kasserer: Ann Skov Sørensen
Kirkeværge: Jens Bjarne Sandø Jensen
Byggesagkyndig: Claus Olsen

Der blev nedsat udvalg med følgende medlemmer:
Kirkegårds- og præstegårdsudvalg: Claus Richard Bernhard Nielsen, Vagn Andersen og Ann Skov Sørensen.
Koordinerings- og aktivitetsudvalg: Claus Richard Bernhard Nielsen, Inge Hansen, Ann Skov Sørensen, Anna Herand Vejleskov, Eva Mønsted Jensen, Birthe Funk Hansen og Jytte Fink.

Arbejder i kirken
Der er nu etableret en luft-til-luft varmepumpe i kirken. Endvidere nærmer opsætningen af ny belysning i kirken sig også sin fuldførelse. Menighedsrådet har søgt om midler til anskaffelse i 2021 af nye bænke til kirkegården, til indkøb af en elektrisk, selvkørende kistevogn samt et nyt transportabelt elklaver til brug for organistens aktiviteter uden for kirkerummet. Disse ønsker er imødekommet af provstiudvalget (som er den bevilgende myndighed).

Pastoratomdannelse for Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne
Efter høring af menighedsrådene i Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne traf Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, beslutning om at omdanne pastoraterne for de tre sogne.
Vig sogn er nu et selvstændigt pastorat med egen sognepræst (pt. vakant). Egebjerg–Nørre Asmindrup er nu et to-sogns pastorat med to sognepræster; Jens Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, som derforuden har øvrige pastorale opgaver i provstiet. Den strukturelle omdannelse har ingen betydning for sognegrænser eller sognetilhørsforhold. Pastoratomdannelsen trådte i kraft fra første søndag i advent 2020.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der stadig kan forekomme ændringer eller aflysninger af aktiviteter som følge af myndighedernes forholdsregler i forbindelse med corona-smittebekæmpelse. Tjek her på siden eller udhængsskabet ved kirken.
Nyheder

Der er ikke oprettet nyheder endnu

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.