Links
Bibelen (1)
Bibelske links
Det offentlige (3)
Links til offentlige hjemmesider
Fælleskirkelige links (2)
Links til fælleskirkelige hjemmesider
For børn (1)
Kirkelige links for de små
Kirkelige arrangementer (1)
Årlige kirkelige arrangementer
Kirkelige organisationer (3)
Links til kirkelige organisationer
Nr. Asmindrup kirke, by og omegn (2)
Hjemmesider om vores kirke, by og omegn
Om kristendom (1)
Links om den kristne kirke og tro
Stift og provsti (2)
Links for stift og provsti
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.