Kirkelige handlinger
Dåb
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.
Dåb under en højmesse kan finde sted på trosbekendelsens plads, i tilknytning til første læsning, efter salmen efter prædikenen eller efter nadveren.
Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Læs mere her..


Konfirmation
Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991

Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.
Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen. Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste. Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget. Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (samtale)
Trosbekendelsen
Tilspørgsel og svar
Konfirmationsvelsignelse
Fadervor
Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen. Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers.

Læs mere her..


Vielse - bryllup
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke og i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik.

Læs mere her..


Begravelse
Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen foretages altid i overensstemmelse med det herfor gældende ritual. Der anvendes salmer. Ved jordfæstelse afsluttes med jordpåkastelse på kirkegården. Hvor det er skik eller nødvendigt, kan jordpåkastelsen ved graven gå forud for gudstjenesten i kirken. Ved bisættelse foretages jordpåkastelsen i kirken eller i kapellet.
Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

De anførte ordninger kan også anvendes ved begravelse af børn og dødfødte.

Læs mere her..


Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.