Dåb og navngivning
Et barn skal navngives inden seks måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller navngivelse. Ved dåben, som aftales nærmere med sognepræsten, bliver barnet medlem af folkekirken.

Navngivning skal ske via www.borger.dk. Hvis forældrene er fritaget for obligatorisk tilslutning til den digitale postløsning kan navngivningen ske via en særlig navngivningsblanket, som kan downloades via www.borger.dk under punktet "Navngivning" og "Hvis du ikke kan få Nem-ID". Dåb finder sædvanligvis sted i forbindelse med søndagsgudstjenester.

Hvis man ønsker dåb, skal man henvende sig til sognepræsten bl.a. med oplysninger om barnets navn, cpr-nummer, faddernes navne og adresse, og hvem der skal bære barnet.

Klik på billedet for at se film fra folkekirken.dk, hvor Sigurd Barrett fortæller om dåben.

Du kan læse mere her:

Sådan foregår dåb i Den danske Folkekirke
Om navngivning, godkendte fornavne m.m.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.