Menighedsrådsmøder
I perioden februar til april 2021 afholdes der menighedsrådsmøde i konfirmandstuen flg. dage - alle møder begynder kl. 19.00:

Torsdag den 4. februar
onsdag den 10. marts samt
onsdag den 14. april.

Møderne holdes i konfirmandstuen i Nr. Asmindrup Præstegård og er offentligt tilgængelige.

Generelt vedr. menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder holdes i konfirmandstuen i Nr. Asmindrup Præstegård.
Alle borgere er velkomne til at overvære møderne. Man har mulighed for at stille spørgsmål under kaffen.
Referat fra det sidste menighedsrådsmøde er ophængt i kirkens våbenhus. Dagsorden for det kommende møde kan rekvireres hos formanden en uge før afholdelsen af mødet.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.