Fødsel

1. oktober 2010 bortfaldt forældres pligt til at anmelde fødsler i moderens bopælssogn. Anmeldelsen tilfaldt jordmoderen. Kun i det tilfælde, at fødslen er foregået uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen digitalt via www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. Hvis forældrene er fritaget for obligatorisk tilslutning til den digitale postløsning skal anmeldelsen ske inden 14 dage efter fødslen via en særlig fødselsblanket, som findes på www.borger.dk, som sendes til bopælssognet.

Faderskab
Hvis moderen er ugift, skal der inden 14 dage efter fødslen indgives en Omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk.
Hvis ikke erklæringen modtages af bopælssognet, dvs. sognepræsten i Nr. Asmindrup sogn, inden 14 dage efter fødslen, overgår sagsbehandlingen vedr. faderskabet til Statsforvaltningen.

Nyttige links:

Link til omsorgs- og ansvarserklæring m.m.
Godkendte fornavne
Gå til menupunktet "Dåb og navngivning"
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.